38. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 19.02.2018

Starosta obce zvoláva 38. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie financovania havarijného stavu elektroinštalácie obecného úradu , v súlade so smernicou starostu obce Lipovec č. 1/2017 o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších zmien a doplnkov.
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                                                                               PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                                                                                         starosta