34. riadne zasadnutie OcZ – Pozvánka

Dátum zverejnenia: 28.10.2022

            Starosta obce zvoláva 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 2.11.2022 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie Návrhu rozpočtu obce Lipovec na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Diskusia
Rôzne
Záver