27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 23.01.2017

Starosta obce zvoláva 27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.1.2017 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver