26. Obecné zastupiteľstvo – zmena termínu

Dátum zverejnenia: 12.12.2016

Obecný úrad Lipovec oznamuje občanom, že z objektívnych príčin je presunuté konanie 26. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 na 15.12.2016 o 16.00 hod. 
Program : 

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie rozpočtu na rok 2017
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver