24.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 07.11.2016

Starosta obce zvoláva 24. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Príprava podkladov pre tvorbu rozpočtu na rok 2017
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver