23.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 17.10.2016

Starosta obce zvoláva 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 19.10.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2016
Informácia o pripojení Obce Lipovec  k informačnému systému DEUS v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver