21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 27.07.2016

Starosta obce zvoláva 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 27.7.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku  pohrebiska obce Lipovec
Informácia o čerpaní rozpočtu obce Lipovec k 30.6.2016
Príprava Dňa obce 2016
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver