20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 27.06.2016

 
 

Starosta obce zvoláva 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 29.6.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie záverečného účtu obce Lipovec za rok 2015
Prerokovanie Dodatku č. 10 k Zmluve č. 011/DOOMT/A/2007 o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v MAD na území obce Lipovec
Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovec
Prerokovanie Návrhu plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2016
Prerokovanie investičnej akcie „Rozšírenie verejného osvetlenia“ v obci Lipovec
Návrh na úpravu rozpočtu k investičnej akcii „ Rozšírenie verejného osvetlenia „ v obci Lipovec
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver