2.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva – POZVÁNKA

Dátum zverejnenia: 07.12.2018

Starosta obce zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2018 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Rozpočtu obce Lipovec na roky 2019 – 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Lipovec na I. polrok 2019
Prerokovanie Návrhu rozpočtu obce Lipovec na rok 2019 s výhľadom na roky 2019 – 2021
Prerokovanie návrhov predsedov komisií na doplnenie členov komisií
Poverenie  zastupovaním starostu obce Lipovec v zmysle § 13 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Návrh na poverenie sobášiacich poslancov Obecného zastupiteľstva Lipovec na volebné obdobie 2018 – 2022
Prerokovanie Dohody o spať vzatí výpovede zo dňa 21.6.2018 zmluvy č. 29/03-5 o zriadení spoločného obecného úradu Vrútky zo dňa 02.01.2003
Prerokovanie návrhov na uzatvorenie Dodatku č. 5/2018  k Zmluve č. 29/03-5 o zriadení Spoločného obecného úradu Vrútky
Prerokovanie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2018 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lipovec
Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb na území obce Lipovec
Prerokovanie Návrhu na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Lipovec a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. k objektu 301-01 Vodiace steny pre obojživelníky
Pokyn starostu obce k inventarizácii majetku, záväzkov, a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
 Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver  

 

 

                                                                       PhDr. Jozef Mada                                                                         

                                                                                starosta