19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 23.05.2016

 
Starosta obce zvoláva 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Informácia o plnení rozpočtu do 30.4.2016
Návrh záverečného účtu obce Lipovec za rok 2015
Informovanie o rozsahu prác na diele „ Rekonštrukcia cintorína v obci Lipovec – časť urnový hájik“
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver