16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva – Pozvánka

Dátum zverejnenia: 09.11.2020

 
            Starosta obce zvoláva 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2020 /streda/. v kancelárii starostu obce so začiatkom o 16.30 hod.

 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Príprava Návrhu rozpočtu obce Lipovec na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Prerokovanie podkladov k povinnosti obcí zo zákona č. 79/2015 o odpadoch od 1.1.2021, v súvislosti s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností.
Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena prípojky elektriny v rámci stavby  „ IBV Lipovec Hájik, komunikácie a inžinierske siete“
Prerokovanie Návrhu VZN o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Lipovec
Prerokovanie žiadosti o vyjadrenie k technickej štúdii Žilinského samosprávneho kraja pripravovanej stavby „ Vážska cyklotrasa, Hranica TSK/ŽSK – hranica ŽSK/PSK“ na doposiaľ nevyprojektované úseky.
Prehodnotenie termínov vykonania  fyzickej inventarizácie majetku obce Lipovec
Príprava podania žiadosti na dobudovanie kanalizácie v obci Lipovec, financovaného z environmentálneho fondu a prostriedkov EÚ na rok 2021 – informácia
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Diskusia
Rôzne
Záver