16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.3.2016

Dátum zverejnenia: 29.02.2016

Starosta obce zvoláva 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 2.3.2016 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.
 

Program zasadnutia :

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie spôsobu financovania pripravovanej investície „ Rekonštrukcia cintorína obce Lipovec – časť urnový hájik“
Prerokovanie zmeny rozpočtu Obce Lipovec k „ Rekonštrukcii cintorína obce Lipovec – časť urnový hájik“
Prerokovanie  VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lipovec, okres Martin
Prerokovanie zámerov investičných akcií na rok 2016.
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver