10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Dátum zverejnenia: 21.09.2015

 
 

 

         Starosta obce zvoláva 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lipovci, ktoré sa uskutoční dňa 23.9.2015 /streda/ v kancelárii starostu obce so začiatkom o 17.00 hod.

 

Program zasadnutia :

 

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Návrh programu rokovania
Kontrola uznesení
Prerokovanie kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov v MHD pre rok 2016
Prerokovanie návrhu Komposesorátu p.s.  na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby inžinierskych sietí a komunikácie v časti pripravovanej IBV  Lipovec- Hájik.
Žiadosti, sťažnosti, podnety občanov
Rôzne
Záver