Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb č. LIP/2020/00373-001463 – uloženie NN prípojky pre IBV Lipovec Hájik

Dátum zverejnenia: 16.11.2020